Schlagwort: Tradition (6 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] Franz, Erich
Lucio Fontana
Erläuterungen zu acht Bildern
md47_fachliteratur | 1984 | archiv k23 (kue2534) | | HTML | de
Franz, Erich; Kunsthalle Bielefeld (Hg.): "Lucio Fontana. Erläuterungen zu acht Bildern". Bielefeld, 1984
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2534.html

[3] Schulz-Hoffmann, Carla
Lucio Fontana
Mit einem Beitrag von Cornelia Syre
md47_fachliteratur | 1984 | archiv k23 (kue2533) | | HTML | de
Schulz-Hoffmann, Carla: "Lucio Fontana". Prestel, München, 1984 | ISBN: 3-7913-0662-6
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2533.html

[4] Lobanov-Rostovsky, Nina
Revolutionskeramik
Sowjetisches Porzellan 1917-1927
md47_fachliteratur | 1990 | archiv k23 (aus2156) | | HTML | de
Lobanov-Rostovsky, Nina: "Revolutionskeramik. Sowjetisches Porzellan 1917-1927". Wiese Verlag, Basel, 1990 | ISBN: 3-909158-47-1
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2156.html

[5] v. Maur, Karin (Hg.)
Vom Klang der Bilder
Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts
md47_fachliteratur | 1985 | archiv k23 (aus2102) | | HTML | de
v. Maur, Karin (Hg.): "Vom Klang der Bilder". Prestel-Verlag, München, 1985 | ISBN: 3-7913-0727-4
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2102.html

[6] Glozer, Laszlo
Westkunst
Zeitgenössische Kunst seit 1939
md47_fachliteratur | 1981 | archiv k23 (aus2070) | | HTML | de
Glozer, Laszlo: "Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939". DuMont Buchverlag, Köln, 1981 | ISBN: 3-7701-1292.X
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2070.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Tradition + Kunst und Avantgarde (41 Treffer)

[1] Lingner, Michael
Verbal Art Communication
Theoretical and Practical Models. (Kunst als Projekt der Aufklärung jenseits reiner Vernunft)
ml_publikationen | 1995 | archiv k23 (mlkt_h-a_95_de_en) | | HTML | ( de | en )
Jan van Eyck Akademie: "Verbal Art Communication. Theoretical and Practical Models.". Maastricht, 1995
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/mlkt_h-a_95_de_en.html

[2] Lingner, Michael
Kunst als Projekt der Aufklärung jenseits reiner Vernunft
ml_publikationen | 1990 | archiv k23 (kt_h-a_90-1) | | HTML | de
Lingner, Michael: "Das Haus in dem ich wohne. Die Theorie zum Werkentwurf von F. E. Walther". Ritter Verlag, Klagenfurt, 1990 | ISBN: 3-85415-080-6
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt_h-a_90-1_1-43.html

[3] Lingner, Michael | Walther, Franz Erhard
Kunst - Sprache
ml_publikationen | 1985 | archiv k23 (kt_h-a_85_kun_spr) | | HTML | de
Lingner, Michael; Walther, Franz Erhard: "Zwischen Kern und Mantel. Franz Erhard Walther und Michael Lingner im Gespräch". Ritter Verlag, Klagenfurt, 1985 | ISBN: 3-85415-028-8 | + Versionen
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt_h-a_85_kun_spr.html  |  URN: urn:nbn:de:0015-2010042714

[4] Lingner, Michael | Walther, Rainer
Paradoxien künstlerischer Praxis
Die Aufhebung der Autonomie des Ästhetischen durch die Finalisierung der Kunst
ml_publikationen | 1984 | archiv k23 (kt84-1) | | HTML | de
Kunstforum International, 76/1984 | ISSN: 0177-3674
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt84-1.html

Hier werden nur die ersten 10 Treffer der Volltextsuche angezeigt. Zur Volltextsuche und alle Treffer anzeigen0.74 sec.