Schlagwort: Kunst und Technik (5 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] Kestner-Gesellschaft (Hg.)
Räume für Kunst
Europäische Museumsarchitektur der Gegenwart
md47_fachliteratur | 1993 | archiv k23 (aus2199) | | HTML | de
Kestner-Gesellschaft e.V., Hannover (Hg.) u.a.: "Räume für Kunst. Europäische Museumsarchitektur der Gegenwart". Hannover/Leipzig/Graz, 1993
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2199.html

[3] ./.
Documenta 8
Kassel 1987
md47_fachliteratur | 1987 | archiv k23 (aus2113/1 aus2113/2 aus2113/3) | | HTML | de
Documenta (Hg.): "documenta 8. Kassel 1987". Weber & Weidemeyer, Kassel, 1987 | ISBN: 3-925272-13-5
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2113.html

[4] Macho, T. H.; Moser, M.; Šubik, C. (Hg.)
Arbeitstexte für den Unterricht - Ästhetik
md47_fachliteratur | 1986 | archiv k23 (aes693) | | HTML | de
Macho, T. H.; Moser, M.; , Šubik, C. (Hg.): "Arbeitstexte für den Unterricht - Ästhetik". Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1986 | ISBN: 3-15-009592-1
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aes693.html

[5] Museum Folkwang, Essen (Hg.)
„Das schönste Museum der Welt" Museum Folkwang bis 1933
Essays zur Geschichte des Museum Folkwang
md47_fachliteratur | 2010 | archiv k23 (363-6) | | HTML | de
Museum Folkwang, Essen: "„Das schönste Museum der Welt"". Edition Folkwang/Steidl, Göttingen, 2010 | ISBN: 978-3-86930-098-6
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/363-6.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Kunst und Technik + Kunst und Museum (27 Treffer)

[1] Lingner, Michael | Walther, Rainer
Paradoxien künstlerischer Praxis
Die Aufhebung der Autonomie des Ästhetischen durch die Finalisierung der Kunst
ml_publikationen | 1984 | archiv k23 (kt84-1) | | HTML | de
Kunstforum International, 76/1984 | ISSN: 0177-3674
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt84-1.html

[2] ./.
Wolkenkratzer Art Journal
md47_zeitschriften | 1989 | archiv k23 (kt89-5 Heft 5/89; kt89-3 Heft 2/89; kt88-5 Heft 5/88) | | HTML | de
Wolkenkratzer Art Journal, Hefte Nr. 1/88-6/89 | ISSN: 0176-2834
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/wolkenkratzer-88-89.html

[3] ./.
KUNST+UNTERRICHT
md47_zeitschriften | 1992 | archiv k23 (kt92-1 Heft 160; kt92-3 Heft 161) | | HTML | de
Kunst+Unterricht, Hefte Nr. 159-168. Friedrich Verlag, 1992 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/kunst_und_unterricht-92.html

[4] Brock, Bazon
Ästhetik als Vermittlung
Arbeitsbiographie eines Generalisten
md47_fachliteratur | 1977 | archiv k23 (aes634) | | HTML | de
Brock, Bazon: "Ästhetik als Vermittlung". Du Mont Buchverlag, Köln, 1977 | ISBN: 3 7701 0671 7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aes634.html

Hier werden nur die ersten 10 Treffer der Volltextsuche angezeigt. Zur Volltextsuche und alle Treffer anzeigen0.73 sec.